Tedarikçi Aydınlatma Metni

A - Perla Fruit Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tedarikçi Aydınlatma Metni

I.  Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Perla Fruıt Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (“Perla Fruit” veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. Kişisel Verileriniz; veri sorumlusu olarak Perla Fruit tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

II. İşlenen Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

İlgili Kişi : Gerçek Kişi Tedarikçi

İşlenen Veriler : Kimlik Bilgisi ( Ad- Soyad, TC No, İmza), İletişim Bilgileri ( Cep Telefonu, Adres), Finansal Bilgiler ( Banka IBAN No.)

III.    Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri Perla Fruit’e açıklamanıza konu olan ve aşağıda yer verilen amaçlarla doğru orantılı olarak sözleşmenin ifası amacı başta olmak üzere; Kanun’un 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir:

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Şekilde Yerine Getirilmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi
 • İş Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
 • İş Süreçlerinin Sağlanması ve İyileştirilmesine Yönelik Önlemlerin Alınması
 • Lojistik/Nakliye Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 • Sözleşme Süreçleri/Sözleşmenin kurulması ve/veya ifası
 • Sözleşme Süreçlerinin ve/veya Hukuki Taleplerin Takibi

IV. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan tedarikçi kişisel verileri; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; Perla Fruit, topluluk şirketleri, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, şirket yetkililerine, tedarikçilerimize, Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Üst Kuruluşu ve bunlara bağlı iktisadi kuruluşlara, kanunen yetkili kamu/özel kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

V.  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Perla   Fruit,  kişisel verileri    doğrudan    tedarikçilerin kendisinden/yetkililerinden/çalışanlarından, iş tanımları kapsamında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerden, mağazalardan, e-posta, posta, CCTV, fax, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verileri, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

 • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi (ör; sözleşmenin imzalanması için imza sirkülerinin alınması, ödeme amacıyla banka hesap bilgilerinin alınması, muhtasar beyannamelerinin düzenlenmesi sebebiyle gayri safi tutar bilgisinin işlenmesi)
 • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar (ör; tarafınıza fatura düzenlenebilmesi için kimlik bilgilerinin işlenmesi)
 • Sizlerin kişisel verilerinizi paylaşmanız (ör; iletişim bilgilerinin kartvizit alınması suretiyle elde edilmesi)
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz
 • Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, sizlerin verilerini işlememizin zorunlu oluşu (ör; iletişime geçebilmek amacıyla telefon email verilerinin işlenmesi)

Verisi İşlenen İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi belirtmek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; Perla Fruit Web Sitesi’nden erişebileceğiniz “Verisi İşlenen İlgili Kişiler İçin Başvuru Formu” ’nu doldurarak Perla Fruit resmi e-mail adresi info@perlafruit.com , üzerinden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirsiniz.

Belirtilen yöntemlerle taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirket talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin yukarıdaki aydınlatma metnini okuduğumu, Veri sorumlusu sıfatıyla PERLA FRUIT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından aydınlatıldığımı ve Şirket tarafından işlenen kişisel verilerimde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu değişikliği en kısa sürede Şirket’e bildireceğimi, kabul beyan ve taahhüt ederim.

B - Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Beyanı

Kimlik Bilgisi ( Ad- Soyad, TC No), İletişim Bilgileri ( Cep Telefonu, Adres, e-mail), Finansal Bilgiler ( Banka IBAN No.)’den ibaret Kişisel Verilerimin, PERLA FRUIT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş tarafından tarafıma iletilen “Tedarikçi Aydınlatma Metni’nde” belirtilen amaçların yerine getirilmesi ile ilgili olarak işlenmesine ve; Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla paylaşılmasına, Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişilere aktarılmasına rıza veriyorum. Bu kapsamda vermiş olduğunuz rızayı geri almak isterseniz info@perlafruit.com adresinden mail atarak bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Üretim Tesisi (Fabrika)

Serme Mah. Kahraman Cad. No:29/2 16450 Kestel, Bursa/Türkiye
+90 224 502 18 88

Laboratuvar

Uludağ Üniversitesi Ulutek Teknopark No:302, 16120 Nilüfer, Bursa / Türkiye
+90 224 442 90 02

+90 224 502 18 88

Müşteri Hizmetleri

info@perlafruit.com

E-Posta Adresimiz